SPIS TREŚCI

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Instalacja i uruchomienie

LEKCJA 2: Zakładanie firmy

LEKCJA 3: Plan kont jako schemat księgowań

LEKCJA 4: Parametry

LEKCJA 5: Kontrahenci

LEKCJA 6: Wygląd programu

LEKCJA 7: Hasła i uprawnienia

LEKCJA 8: Archiwizacja/odtwarzanie

LEKCJA 9: Testy kontrolne

LEKCJA 10: E-deklaracje masowe

LEKCJA 11: JPK Fabryka i masowa wysyłka

LEKCJA 12: Zmiana roku

TEST

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Konfiguracja parametrów

LEKCJA 2: Wystawianie faktur
2.1. Faktura VAT
2.2. Faktura nie-Vatowiec
2.3. Faktura RR
2.4. Faktura Marża
2.5. Faktura zaliczkowa
2.6. Faktury uproszczone
2.7. Faktura do paragonu
2.8. Paragony i drukarki fiskalne
2.9. Faktura korekta
2.10. Faktura wewnętrzna
2.11. Oznaczenia na fakturze: Metoda kasowa i Mechanizm podzielonej płatności
2.12. Duplikat faktury
2.13. Faktura pro forma
2.14. Faktura do pro formy

LEKCJA 3: Faktura w walucie obcej

LEKCJA 4: Faktura z podwójnym oznaczeniem (Nabywca/ odbiorca i Wystawca/ sprzedawca)

LEKCJA 5: Faktury masowe

LEKCJA 6: Cennik

LEKCJA 7: Wydruk Faktury / e-faktura

LEKCJA 8: JPK_FA: Tworzenie i wysyłka

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Konfiguracja parametrów

LEKCJA 2: Przyjęcia na magazyn

LEKCJA 3: Wydania z magazynu

LEKCJA 4: Stan magazynu i inwentaryzacja

LEKCJA 5: JPK_MAG
5.1. Tworzenie
5.2. Wysyłka

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Parametry księgowania

LEKCJA 2: Księgowanie zapisów VATowca i NieVATowca
2.1. Księgowanie sprzedaży
2.1.1. Księgowanie Marży
2.1.2. Księgowanie raportu kasowego
2.1.3. Księgowanie faktury zaliczkowej
2.2. Księgowanie kosztów
2.2.1. Zakup materiałów i towarów
2.2.2. Zakup środków trwałych
2.2.3. Wynagrodzenia (z umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia)
2.2.4. Pozostałe wydatki
2.2.5. Koszty działalności badawczo-rozwojowej
2.2.6. Księgowanie na dwie kolumny księgi jednocześnie

LEKCJA 3: Dowody księgowe i wewnętrzne

LEKCJA 4: Księgowania seryjne

LEKCJA 5: Import dokumentów z innych źródeł: Import z obcych programów, wymiana danych z wersji ograniczonej SKP® oraz import z SKP24 Connect

LEKCJA 6: Różnice kursowe

LEKCJA 7: Ewidencja rozliczeń dokumentów

LEKCJA 8: Korygowanie błędnych księgowań

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Konfiguracja parametrów
1.1. Styl numeracji
1.2. Obroty początkowe

LEKCJA 2: Wynagrodzenia w naturze nieujęte w Księdze

LEKCJA 3: Remanent

LEKCJA 4: Sumy miesiąca i ustalenia dochodu

LEKCJA 5: JPK-KPIR: Tworzenie i wysyłka

LEKCJA 6: Ulga za złe długi w podatku dochodowym

LEKCJA 7: Wyliczenie zaliczki na podatek
7.1. Parametry
7.2. Rozliczanie na zasadach ogólnych
7.3. Podatek liniowy
7.4. Przelew do Urzędu Skarbowego

LEKCJA 8: Rozliczenie wspólników

LEKCJA 9: Deklaracje roczne PIT 36/36L

LEKCJA 12: Zmiana roku

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Księgowanie

LEKCJA 2: Faktury sprzedaży

LEKCJA 3: Ewidencja ryczałtowa

LEKCJA 4: Zakupy w VAT

LEKCJA 5: Rozliczenie ZUS właściciela

LEKCJA 6: Wyliczenie zaliczki i przelew US

LEKCJA 7: PIT 28

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Konfiguracja parametrów wyliczeń

LEKCJA 2: Księgowanie marży

LEKCJA 3: Transakcje unijne
3.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
3.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
3.3. Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
3.4. Deklaracja VAT UE/UEK

LEKCJA 4: Import i eksport usług

LEKCJA 5: Import i eksport towarów

LEKCJA 6: Ulga za złe długi w VAT
6.1. Korekt podatku należnego
6.2. Korekta podatku naliczonego
LEKCJA 7: Współczynnik sprzedaży mieszanej
7.1. Współczynnik wstępny
7.2. Współczynnik rzeczywisty
7.3. Księgowanie nieodliczonego VAT w koszty
7.4. Korekty

LEKCJA 8: Struktura nabyć

LEKCJA 9: Rejestry VAT

LEKCJA 10: Ustalenie obowiązku podatkowego

LEKCJA 11: JPK V7
11.1. Tworzenie
11.2. Wysyłka
LEKCJA 12: Deklaracje w VAT
12.1. VAT-8
12.2. VAT-9M
12.3. VAT-10
12.4. VAT-11
12.5. VAT-12

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Ewidencja środków trwałych

LEKCJA 2: Wprowadzanie nowego środka trwałego: Amortyzacja liniowa, degresywna, jednorazowa oraz bez amortyzacji

LEKCJA 3: Plan amortyzacji

LEKCJA 4: Zmiana wartości początkowej (ulepszenie, zmniejszenia, LIMITY)

LEKCJA 5: Przerwy w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych

LEKCJA 6: Księgowanie odpisów amortyzacyjnych

LEKCJA 7: Korekta roczna środków trwałych

LEKCJA 8: Likwidacja i sprzedaż środka trwałego

LEKCJA 9: Operacje na nowy rok

LEKCJA 10: Ewidencja wyposażenia

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Samochód w firmie
1.1. Vatowca
1.2. Nievatowca

LEKCJA 2: Ewidencja do celów VA

LEKCJA 3: Amortyzacja samochodu

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Parametry naliczania

LEKCJA 2: Rozliczenie delegacji krajowej

LEKCJA 3: Rozliczenie delegacji zagranicznej

LEKCJA 4: Księgowanie w koszty

TEST

ZADANIE DOMOWE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Rozliczenie właściciela

LEKCJA 2: ZUS osoby współpracującej

LEKCJA 3: Firma jako płatnik

TEST

LEKCJA 1: Pracownik na umowę o pracę
1.1. Ewidencja
1.2. Naliczanie wynagrodzenia
LEKCJA 2: Pracownik na umowę zlecenia/dzieło i inne
2.1. Umowa zlecenia
2.1.1. Ewidencja
2.1.2. Naliczanie wynagrodzenia
2.1.3. Rachunek od umów zleceń
2.2. Umowa o dzieło
2.2.1. Ewidencja
2.2.2. Naliczanie wynagrodzenia
2.2.3. Rachunek od umów o dzieło
2.3. Umowa ryczałtowa
2.3.1. Ewidencja
2.3.2. Naliczanie wynagrodzenia
2.4. Stypendia
2.4.1. Ewidencja
2.4.2. Naliczanie wynagrodzenia
2.5. Dywidendy
2.5.1. Ewidencja
2.5.2. Naliczanie wynagrodzenia

LEKCJA 3: Pracownicze Plany Kapitałowe

LEKCJA 4: Pracownika na macierzyńskim/wychowawczym
4.1. Urlop macierzyński
4.2. Urlop wychowawczy
4.3. Urlop ojcowski
LEKCJA 5: Świadczenia urlopowe
5.1. Wynagrodzenia urlopowe
5.2. Ekwiwalent urlopowy
LEKCJA 6: Świadczenie chorobowe
6.1. Wyliczenie świadczenia chorobowego
6.2. ZUS Z-3/ ZUS Z-3a
6.3. ZUS Z-7, ZUS Z-17

LEKCJA 7: Zatrudnienie cudzoziemca

LEKCJA 8: Pracownik do 26 r.ż.

TEST

LEKCJA 1: Listy płac
1.1. Tworzenie
1.2. Księgowanie

LEKCJA 2: Karta przychodów pracownika

LEKCJA 3: Deklaracje ZUS
3.1. Dane Płatnika
3.2. ZUS DRA
3.3. ZUS RCA
3.4. ZUS RSA
3.5. ZUS RZA
3.6. ZUS RPA
3.7. DRA II i RCA II
3.8. RMUA
3.9. Przesył do programu Płatnik
LEKCJA 4: Deklaracje
4.1. PIT-11
4.2. PIT-4R
4.3. PIT-8AR
4.4. IFT-1/1R
LEKCJA 5: Ewidencja czasu pracy
5.1. Parametry
5.2. Edycja Kart pracy
5.3. Automatyczne ładowanie
5.4. Pobranie danych z innych źródeł
LEKCJA 6: Przelewy
6.1. ZUS
6.2. Podatkowe
6.3. Pracownicze
6.4. PPK
LEKCJA 7: Druki pracownicze
7.1. Umowa o pracę
7.2. Umowa o dzieło
7.3. Rozwiązanie umowy o pracę
7.4. Świadectwo pracy
7.5. Zaświadczenie o zarobkach
7.6. Zaświadczenie o zatrudnieniu
7.7. Listy osobowe

TEST

ZADANIE DOMOWE