FAQ

Odrzucenie faktury przez system może wystąpić jedynie z powodu niezgodności struktury pliku z wzorem logicznym lub z powodu wprowadzania jej do systemu przez osobę nieuprawnioną. Faktura, która została odrzucona nie jest uznawana za wystawioną, zatem nie można do niej wystawić korekty, ani też jej anulować. W przypadku odrzucenia faktury przez system do decyzji podatnika należy, czy będzie chciał ją poprawić i wysłać ponownie do KSeF. Program SKP® zawiera mechanizm sprawdzający zgodność pliku xml ze wzorem struktury logicznej przed wysyłką pliku., co w praktyce wyeliminuje opisaną w pytaniu sytuację.
Tzw. „proforma” nie jest fakturą w rozumieniu ustawy VAT. Zatem wystawianie takich dokumentów nie jest przewidziane w KSeF.
KSeF przewiduje możliwość wystawiania faktur dla podatników (B2B), a także na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C). KSeF umożliwia dostęp do tych faktur, m.in. poprzez tzw. Dostęp anonimowy.
Nie ma konieczności, aby wysyłać numer KSeF e-faktury do odbiorcy. Faktura ta będzie automatycznie dostępna w KSeF dla nabywcy. Nabywca może również uzyskać anonimowy dostęp do faktury, po wskazaniu zestawu określonych danych.
Nie jest możliwe dołączanie do faktur ustrukturyzowanych załączników (np. protokołów odbioru). Natomiast istnieje możliwość zawarcia w treści faktury stosownego linka do takiej dokumentacji. Załączniki mogą być również przekazywane w sposób odrębny poza KSeF. Dodatkowe informacje można wpisać w polach: DodatkowyOpis, DodatkoweInfo lub ewentualnie w stopce faktury.
KSeF nie umożliwia sprawdzenia, że faktura została pobrana przez nabywcę.
KSeF nie przewiduje ograniczeń pod kątem liczby faktur korygujących wystawionych do jednej faktury sprzedaży.
W KSeF przewidziana jest możliwość, aby podatnik wskazał podmiot uprawniony do wystawiania faktur (np. biuro rachunkowe). W takim przypadku, faktury podatnika mogą wystawiać osoby fizyczne uprawnione do wystawiania faktur w imieniu tego podmiotu - czyli pracownicy tego biura rachunkowego.