Kwota wolna od podatku 2020 – Progi podatkowe – Skala i ulga podatkowa 2020

Zastanawiasz się ile wyniesie Twój podatek za rok 2020? A może chcesz wiedzieć, czy i ile zyskasz w stosunku do roku ubiegłego? Sprawdź to !

Kalkulator podatku dochodowego do wyliczania kwoty wolnej od podatku, ulgi podatkowej i wysokości podatku

Co nowego w roku 2020 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Po pierwsze : Bez PIT dla młodych
Uzyskane od stycznia 2020 r. przychody ze stosunku pracy osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia zostały zwolnione z PIT. Nie zapłacisz więc od nich podatku dochodowego, jeżeli dochód Twój nie przekroczy kwoty 85528 zł. Nie musisz już składać swojemu pracodawcy żadnego oświadczenia, nie będzie Ci pobierał on już zaliczek na PIT od początku roku. Od tego roku oświadcznie złożysz wyłącznie w stuacji, gdy nie będziech chciał skorzystać z tego zwolnienia.

Po drugie: Nowa stawka PIT
Od 1 stycznia 2020 r. zmienie uległ nieco sposób wyliczenia podatku dochodowego. Nadal obowiązuje dwu- stopniowa skala podatkowa, ale obniżeniu uległa stawka pierwszego progu – od tej pory zamiast dotyczasowej stawki 17,75%, jaka obowiązywała za rok 2019- w 2020 r. wyniesie ona 17%.

Podatek dochodowy za rok 2020 wyliczymy według poniższego wzoru:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Niezmienny pozostaje fakt, iż podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty w danym roku dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu , od którego następnie odejmujemy ulgi odliczane ale tylko te odliczane od dochodu, czyli np. składki ZUS, darowizny, ulgę rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, na Internet, czy rehabilitację). Otrzymaną kwotę zaokrąglamy do pełnych złotych wylicza podatek należny. Jeżeli wyliczony w ten sposób dochód mieści się w pierwszym progu podatkowym do wyliczenia zobowiązania podatkowego za rok 2020 zastosujemy stawkę 17%. Niezmienna pozostała stawka drugiego progu – dalej właściwą stawką będzie tu 32%.

Od 2019 r. obowiązuje również dodatkowa stawka podatku , tzw. danina solidarnościowa.

Można powiedzieć, że stanowi ona trzeci próg podatkowy, bowiem dotyczy osób osiągających dochody przekraczające 1 000 000 zł. Obowiązuje tu stawka 4%, którą należy opodatkować nadwyżkę dochodu ponad owy milion złotych. Dla ustalenia dochodu do tej daniny sumuje się przychody opodatkowane według skali (czyli np. dochody z pracy, umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej itp.) z dochodami zagranicznymi, dochodami opodatkowanymi liniowo, z dochodami ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych, z praw majątkowych (np. autorskich) i praw pokrewnych, dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej na podstawie ksiąg, dochód z najmu, podnajmu, dzierżawy z tzw. inne źródła (np. z prywatnej sprzedaży rzeczy ruchomych) odejmujemy natomiast koszty ich uzyskania przychodu oraz możliwe odliczenia od dochodu, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, także te zapłacone zagranicą.

Do sumy tej natomiast nie będą brane: dochody wymienione w art. 30a updof, dochody wykazywane w PIT-39 (prywatne odpłatne zbycie nieruchomości i praw z nimi związanych), a także przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dochody w działalności gospodarczej objęte ulgą IP BOX (5% podatek), czy też wypłaty z IKE, PPK.

Natomiast dochodami zwolnionym z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej są: dochód opodatkowany ryczałtem, zarówno ryczałtem ewidencjonowanym, jak i najem prywatny, a także dochody. Należy mieć tu jednak na uwadze, iż zapłata tej daniny nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku wyliczonego według dotychczasowych zasad, czyli np. w przypadku dochodów według skali z zapłaty 32% podatku po przekroczeniu limitu kwotowego dochodu z drugiego progu podatkowego!

Po trzecie: Zmiany w zakresie kwoty wolnej.
W 2019 wynosiła ona 548,30 zł. Od 1 stycznia 2020 jej wysokość nadal zależna jest od wielkości dochodu, ale jej bazowa kwota to już 525,12 zł :

 1. 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł,
 2. 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) : 5 000 zł
  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zl,
 3. 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
 4. 525 zł 12 gr pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru:
  525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) : 41 472 zł
  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zl,

Uff ‼ Algorytm wyliczenia podatku dochodowego nie jest już tak prosty jak to było do końca roku 2016. Nie policzysz go na szybko w pamięci. Na szczęście masz nasz kalkulator podatkowy i najlepszy program do rozliczeń rocznych

Wysokości podatku zależy od wartości ulgi podatkowej i kwoty wolnej od podatku. Te wyliczenia wykonuje kalkulator podatkowy.

Od wielkości dochodu zależy, jaką ulgę podatkową zastosujesz !

Możliwość zastosowania ulgi podatkowej została bardzo ściśle uzależniona od wielkości dochodu. Zarabiający najmniej odliczą więcej, natomiast zamożniejsi mniej lub wcale.

Dochód miesięczny do opodatkowania Dochód roczny podstawa opodat. Ulga podatkowa
0 0 1 360,00
250 3 000 1 360,00
417 5 000 1 360,00
667 8 000 1 360,00
750 9 000 1 193,02
833 10 000 1 026,05
917 11 000 859,07
1 000 12 000 692,10
1 083 13 000 525,12
4 167 50 000 525,12
7 127 85 528 525,12
7 167 86 000 519,14
7 500 90 000 468,50
8 333 100 000 341,88
9 167 110 000 215,25
10 000 120 000 88,63
10 417 125 000 25,32
10 500 126 000 12,66
10 583 127 000 0,00
10 833 130 000 0,00

I tak, jeżeli zarobisz w 2020 r. nie więcej niż 8 000 zł to nie zapłacisz podatku w ogóle. Jeżeli mieścisz się w tym przedziale, to jesteś w gronie tych „szczęśliwców”, którzy na nowych zasadach korzystają najbardziej. Przysługuje Ci bowiem kwota wolna od podatku w wysokości 8 000 zł.

Kolejna grupa zadowolonych to podatnicy osiągający dochody ponad 8 000 zł, ale nie więcej niż 13 000 zł. Tu kwota wolna stopniowo maleje, w zależności od dochodu, by osiągnąć kwotę 3 091 zł.

Zarabiającym od 13 000 zł do 85 528 zł, czyli większości polskim podatnikom, przysługiwać będzie odliczenie ulgi podatkowej na poziomie 525,12 zł. Czy jesteś w tym gronie także i Ty?

Jeżeli jeszcze nie i Twój dochód wyniesie w roku 2020 ponad 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł, kwota wolna od podatku będzie proporcjonalnie malała wraz z dochodem, by dla krańcowej wartości tego progu osiągnąć wartość zerową.

Dlatego też jeżeli wartość roczna Twoich łącznych dochodów przekroczy 127 000 zł ulga podatkowa nie będzie Ci przysługiwała w ogóle.

Co z zaliczkami miesięcznymi ?

Obliczenie przez kalkulator podatkowy kwoty podatku zależnego od kwoty dochodu wolnej od podatku i wysokości ulgi podatkowej

Pamiętaj też, że opisane wyżej zasady wyliczeń podatku dotyczą dochodów razem za cały rok! Inaczej się w roku 2020 ma sprawa miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Płatnik pobierze z wynagrodzeń pracowników zaliczkę na podatek w wysokości 17%. Ulga podatkowa jest tu stała i wynosi 525,12 w skali roku (co stanowi miesięczną kwotę w wysokości 43,76 zł). Natomiast w momencie, gdy dochody w ujęciu narastającym osiągną poziom ponad 85 528 zł ulga podatkowa całkowicie zostanie zawieszona.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek już od pierwszego miesiąca roku uwzględnią pełną roczną ulgę podatkową, jeżeli ich dochód mieścił się będzie w pierwszym progu podatkowym. Po jego przekroczeniu tu również ulga nie będzie przysługiwać.