Progi podatkowe 2019 – Kwota wolna od podatku – Ulga i skala podatkowa 2019

Zastanawiasz się ile wyniesie Twój podatek za rok 2019, po zmianach, które obowiązują od 01.10.2019 r. w zakresie kwoty wolnej od podatku? Sprawdź to !

Kalkulator podatku dochodowego do wyliczania kwoty wolnej od podatku, ulgi podatkowej i wysokości podatku

Rok 2019 przyniósł kilka istotnych zmian w zakresie wyliczenia podatku dochodowego. Rok ten jest specyficzny, bo mają do niego zastosowanie zasady przejściowe.

Po pierwsze: Bez PIT dla młodych
Uzyskane od sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku pracy nie przekraczające kwoty 35636,67 zł dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia zostały zwolnione z PIT. Nie zapłacisz więc od nich podatku dochodowego. Jeżeli złożyłeś swojemu pracodawcy stosowane oświadczenie, nie pobierał on już zaliczek na PIT. Jeżeli nie, odzyskasz zapłacony podatek z zaliczek w zeznaniu rocznym.

Po drugie: Nowa stawka PIT i kwota wolna od podatku
Od 1 października 2019 r. zmienie uległ nieco sposób wyliczenia podatku dochodowego. Nadal obowiązuje dwu- stopniowa skala podatkowa, ale obniżeniu uległa stawka pierwszego progu – od tej pory zamiast dotyczasowych 18% - wyniesie ona 17%.

Podatek dochodowy za rok 2019 wyliczymy według poniższego wzoru:

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 181,22 zł + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Niezmienny pozostaje fakt, iż podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty w danym roku dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu , od którego następnie odejmujemy ulgi odliczane ale tylko te odliczane od dochodu, czyli np. składki ZUS, darowizny, ulgę rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, na Internet, czy rehabilitację. Otrzymaną kwotę zaokrąglamy do pełnych złotych wylicza podatek należny. Jeżeli wyliczony w ten sposób dochód mieści się w pierwszym progu podatkowym do wyliczenia zobowiązania podatkowego za rok 2019 zastosujemy stawkę 17,75% (w 2020 r. wyniesie ona 17%).
Niezmienna pozostała stawka drugiego progu – dalej właściwą stawką będzie tu 32%.

Zmiany zaszły także w zakresie kwoty wolnej

Do 31 grudnia 2016 kwota ta była stała i wynosiła 556,02 zł. Od 1 stycznia 2017 zasada ta uległa zmianie, a jej wysokość została uzależniona od wielkości dochodu. Za rok 2019 r. stosujemy nadal wyliczania według reguły zależnej od podstawy obliczenia podatku, ale wynosi ona obecnie:

 1. 1 420 zł – dla podstawy nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 2. 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  871,70 zł × (podstawa – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548,30 zł – dla podstawy wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.
  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Algorytm wyliczenia podatku dochodowego nie jest już tak prosty jak to było do końca roku 2016. Nie policzysz go na szybko w pamięci. Na szczęście masz nasz kalkulator podatkowy i najlepszy program do rozliczeń rocznych .

Wysokości podatku zależy od wartości ulgi podatkowej i kwoty wolnej od podatku. Te wyliczenia wykonuje kalkulator podatkowy.

Od wielkości dochodu zależy, jaką ulgę podatkową zastosujesz !

Możliwość zastosowania ulgi podatkowej została bardzo ściśle uzależniona od wielkości dochodu. Zarabiający najmniej odliczą więcej, natomiast zamożniejsi mniej lub wcale.

Dochód miesięczny do opodatkowania Dochód roczny podstawa opodat. Ulga podatkowa
0 0 1 420,00
250 3 000 1 420,00
417 5 000 1 420,00
667 8 000 1 420,00
750 9 000 1 245,66
833 10 000 1 071,32
917 11 000 896,98
1 000 12 000 722,64
1 083 13 000 548,30
4 167 50 000 548,30
7 127 85 528 548,30
7 167 86 000 542,06
7 500 90 000 489,18
8 333 100 000 356,97
9 167 110 000 224,76
10 000 120 000 92,55
10 417 125 000 26,44
10 500 126 000 13,22
10 583 127 000 0,00
10 833 130 000 0,00

I tak, jeżeli zarobisz w 2019 r. nie więcej niż 8 000 zł to nie zapłacisz podatku w ogóle. Jeżeli mieścisz się w tym przedziale, to jesteś w gronie tych „szczęśliwców”, którzy na nowych zasadach korzystają najbardziej. Przysługuje Ci bowiem kwota wolna od podatku w wysokości 8 000 zł.

Kolejna grupa zadowolonych to przedział podatników osiągających dochody ponad 8 000 zł, ale nie więcej niż 13 000 zł. Tu kwota wolna stopniowo maleje, w zależności od dochodu, by osiągnąć kwotę 3 091 zł.

Zarabiającym od 13 000 zł do 85 528 zł, czyli większości polskim podatnikom, przysługiwać będzie odliczenie ulgi podatkowej na poziomie 548,30 zł. Czy jesteś w tym gronie także i Ty?

Jeżeli jeszcze nie i Twój dochód wyniesie w roku 2019 ponad 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł, kwota wolna od podatku będzie proporcjonalnie malała wraz z dochodem, by dla krańcowej wartości tego progu osiągnąć wartość zerową.

Dlatego też jeżeli wartość roczna Twoich łącznych dochodów przekroczy 127 000 zł ulga podatkowa nie będzie Ci przysługiwała w ogóle.

Co z zaliczkami miesięcznymi ?

Obliczenie przez kalkulator podatkowy kwoty podatku zależnego od kwoty dochodu wolnej od podatku i wysokości ulgi podatkowej

Pamiętaj też, że opisane wyżej zasady wyliczeń podatku dotyczą dochodów razem za cały rok! Inaczej się w roku 2019 ma sprawa miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Płatnik pobierze z wynagrodzeń pracowników tych wypłacanych do końca września 2019 r. zaliczkę na podatek w wysokości dotychczasowego 18%, ale już od października kwota ta ulegnie zmianie i stawka zmaleje do 17%.

Pracownik może jednakże złożyć pracodawcy oświadczenie o stosowaniu stawki 17,75%.

W przypadku zaliczek na podatek z miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w okresie od stycznia do września 2019, uwzględniana będzie nadal ulga podatkowa w kwocie 556,02 zł (czyli 46,34 miesięcznie) , a od października 2019r. zastosowanie będzie miała kwota 525,12 (co stanowi miesięczną kwotę w wysokości 43,76 zł). Niezmiennym pozostanie fakt, iż w momencie, gdy dochody w ujęciu narastającym osiągną poziom ponad 85 528 zł ulga podatkowa całkowicie zostanie zawieszona.

Powyższej zasady nie zastosują jednak osoby prowadzące działalność gospodarczą, oni obliczając zaliczki po 1 października 2019 zastosują jeszcze inną kwotę ulgi – a mianowicie 548,30 zł. Dla nich też właściwą stawką podatku stosowaną przy wyliczaniu zaliczek po tej dacie będzie omówione na samym początku 17,75%.

Powyższe dotyczy wyliczeń podatku od dochodów uzyskanych w 2019r. Rok 2020 przyniesienie kolejne zmiany.