Wiedza i pomoc

Księgowanie 50% VAT

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Ujęcie 50% VAT bezpośrednio w koszty

Od zakupów związanych z eksploatacją samochodu osobowego używanego do celów mieszanych, czyli zarówno służbowych, jak i prywatnych, można obecnie odliczyć 50% nieodliczonego Vatu i ująć je bezpośrednio w koszty.

Przepisy nie regulują precyzyjnie, jaką kwotę netto należy wykazać w ewidencji VAT, istnieje więc tu dowolność. Ważne jest jedynie to, aby prawidłowo rozliczyć podatek i wypełnić deklarację. Obowiązek wykazania w deklaracji VAT-7 ogranicza się wyłącznie do kwoty podatku, a nie wartości netto. Poz. 39 i 41 tejże deklaracji mogą być wykazane zarówno w kwocie całkowitej, jak i proporcjonalnej do odliczenia podatku, czyli 50%.

Żaden ze sposobów nie wpływa na ostateczny wynik rozliczenia, dlatego oba są właściwe i nie ma podstaw do twierdzeń, iż np. ujęcie całej kwoty netto jest błędne, a tym samym, iż cała deklaracja jest sporządzona błędnie. Zauważa się jednak, że ostatnio organy podatkowe są zdania, iż prawidłowe jest ograniczenie nie tylko kwoty podatku, ale również kwoty opodatkowania, do 50% jej wstępnej wartości.

Dlatego też w programie wprowadzona została możliwość wybrania sposobu postępowania z kwotą netto w rejestrach i deklaracjach VAT-7/7K. W zakładce Rejestry VAT, a także w Deklaracje VAT, w części Opcje jest możliwość wyboru: Auta – ujmij 50% kwoty netto. Dotyczy ona księgowań na Konta o mających powiązaniach z innymi ewidencjami typu V (pojazdy firmowe – cele mieszane) lub P (pojazdy prywatne – cele mieszane).

Aby zaksięgować więc tego typu transakcję w programie, należy w Kartoteki – Plan Kont, założyć specjale konto, które w Powiązaniach z innymi ewidencjami będzie miało wybrane „V-Pojazdy- cele mieszane”.
Pamiętaj! Nie poprawiaj używanego konta, a załóż nowe!, aby nie zaburzyć dotychczasowych obliczeń.

Na tak oznaczone konto, księgując dokumenty, wpisujemy kwotę netto, pole VAT wyliczy się automatycznie. Nie należy zmieniać wyliczonej przez program 100% wartości VATu, program dokona przeliczeń automatycznie, uwzględniając odpowiednie proporcje w KPiR i w ewidencji VAT, czyli 50% wartości VAT-u:

Po wybraniu [OK] pojawi się komunikat informujący o sposobie zaksięgowania takiej transakcji, który należy zaakceptować wybierając ponownie [OK].

Po zaksięgowaniu lub zapisie próbnym tego dokumentu, do ewidencji VAT zostanie uwzględnione 50% wartość VATu:

To samo uwzględni Deklaracja VAT:

Natomiast do Księgi przychodów i rozchodów trafi kwota netto powiększona o 50% VATu:

Ujęcie 50% VAT pojazdu rozliczanego kilometrówką

W przypadku 50% VATu rozliczanego kilometrówką należy założyć konto do takich księgowań.

Na to konto księgowane będą wydatki poczynione na pojazd prywatny użytkowany na cele służbowe.

50% tych wydatków ujmowanych będzie w deklaracji VAT jako nabycia pozostałe związane wyłącznie z dostawą opodatkowaną.

Dalsze postępowanie jest jednakowe jak przy standardowym ujęciu wydatku w rozliczeniu Kilometrówki, stosowanym do tej pory, szczegółowo opisane w rozdziale Kilometrówka.