Wiedza i pomoc

Korekta podatku i VAT

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Od kilku lat funkcjonuje tzw. „ulga na złe długi”. Jest ona chętnie wykorzystywana przez podatników podatku VAT jak i dłużników. Gdy płatność za towar czy usługę nie zostanie uregulowana w terminie 120 dni można będzie zmniejszyć podstawę opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego i złożyć korektę zarówno podatku dochodowego, jak i VAT. Aby prawidłowo i w terminie wyliczyć termin korekty, konieczne jest prowadzenie kontroli zapłat.

Uwaga! Za niewykonanie korekty podatku dochodowego i VAT grozi sankcja pieniężna, dlatego ważne jest zapoznanie się z przygotowaną specyfikacją.

Użytkownicy, którzy do tej pory nie widzieli konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji rozliczeń, a chcą by program pomógł im prawidłowo ustalić termin korekty, muszą prowadzić kontrolę zapłat. W tym celu w module Księgi – Księgowanie – Opcje księgowania – należy zaznaczyć opcje „Czy firma prowadzi kontrolę zapłat”. Dodatkowo można od razu zaznaczyć również VAT.

Oraz w planie kont założyć konta do rozliczeń , np. B- Bank, czy K – Kasa, o ustawieniach, jak w zrzucie poniżej:

Natomiast do „wirtualnych” rozliczeń dokumentów korekty podatku dochodowego i VAT przyda się konto KOR – Korekta:

Dla wprowadzonych dokumentów w programie o konieczności dokonania korekty informują oznaczenia w kolumnie:
!D (korekta odliczonej kwoty podatku dochodowego) i
!V (korekta VAT należnego/ naliczonego) oraz
• termin wymieniony z daty w górnej części okna

Dokumenty, do których należy już wykonać korektę, wyszczególnione są również pogrubioną kursywą.

Na 7 dni przed wymaganą korektą pojawia się w w/w kolumnach oznaczenie „-7!”, które wraz z upływem dni maleje, czyli na 5 dni przed korektą uzyskuje postać „-5!” , aż do upłynięcia terminu, wówczas w kolumnach tych pojawia się symbol „!”, który oznacza, że korekta stała się wymagalna.

Każdą omyłkowo wykonaną korektę można z Dziennika zapisów usunąć, stojąc na dokumencie, który w kolumnie !D lub !V będzie miał oznaczenie „D” i wybierając w Opcjach lub prawym przyciskiem myszy – Usuń korektę

Wówczas oznaczenie w w/w kolumnach zostanie ponownie zmienione, jak z przed wykonania korekty.

Korekta VAT

Korekta VAT dotyczy zarówno VAT należnego, jak i naliczonego, z tym, że nieuregulowanie dokumentu zakupowego wiąże się z obowiązkiem wykonania takowej korekty, natomiast w przypadku nieotrzymania zapłaty za fakturę sprzedażową, możemy skorzystać z prawa jego odliczenia.

Podatnicy podatku VAT zobowiązani są dokonać korekty podatku naliczonego lub skorzystać z prawa skorygowania podatku należnego w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w terminie 150 dni od daty upływu terminu płatności.

Takową korektę dokonuje użytkownik poprzez wybranie w Dzienniku Zapisów w Opcjach – „Zrób korektę VAT +150″ lub stojąc na danym dokumencie klikając prawym przyciskiem myszy.

 

 

Istnieje również możliwość wykonania masowej korekty VAT dla wszystkich niezapłaconych dokumentów, w których upłynął termin jej wykonania. Opcję te wybieramy klikając na Opcje – Masowa korekta VAT „+150”.

Pojawi się wówczas okno z wyszczególnieniem faktur podlegających korekcie:

Dokumenty, które chcemy skorygować należy zaznaczyć, korzystając z automatycznego zaznaczania wszystkich („Zaznacz wszystkie”) lub ręcznie zaznaczyć wybrane pozycje.
Do kolejnego kroku wykonania korekty przechodzimy wybierając „Wykonaj korekty dla zaznaczonych pozycji” lub gdy chcemy zrezygnować z jej wykonania wybieramy [Anuluj].
Przechodząc do wykonania masowej korekty pojawią się po kolei okna wyksięgowania poszczególnych dokumentów z VAT.
Przedstawione powyżej wyjaśnienia dotyczące korekty VAT w przypadku nieuregulowania zobowiązania mają zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy nie zapłacono całej kwoty, jak i wtedy, gdy uregulowano zobowiązanie / należność tylko w części.

Zmniejszenia VAT należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona.

Przyjmując do korekty kwotę netto i podatek z niej wynikający, dotyczący niezapłaconej kwoty, dokument korekty zostanie zaksięgowany na takie samo konto, jak faktura pierwotna (kosztowe lub sprzedażowe), ale bez uwzględnienia w księdze podatkowej (Dzień wpisu do księgi 0).

Na zapytanie „Nie podano dnia wpisu do księgi” – wybieramy „Zapisz jak jest”:

Tak samo postępujemy w przypadku wystąpienia komunikatu:

Po dokonaniu korekty kosztów w kolumnie !V pojawi się symbol K – oznaczający, że korekta została już dokonana.

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty VAT, zostanie uregulowane zobowiązanie / wpłynie należność od kontrahenta w całości lub w część, wówczas odliczoną kwotę ponownie możemy uwzględnić w ewidencji VAT, ale tylko w zapłaconej części.

Ponownego księgowania dokonujemy podczas rozliczania dokumentu pierwotnego (z oznaczeniem K w pozycji !V) – Rozlicz – „Zaksięguj ponownie do VAT„.

Zaksięgowana zostanie kwota netto, wynikająca z zapłaconej kwoty, wyliczona metodą „w stu”.

 

Uwaga! Księgowania korekt VAT, jak ich ponowne ujęcie do ewidencji VAT, nie wpływają na obroty kontrahenta, a do rozliczania ich należy użyć specjalnie założonego konta rozliczeniowego KOR, by nie zakłócić obrotów podstawowych kont rozliczeniowych typu Bank czy Kasa.

W przypadku dokonania korekty VAT dokumentów sprzedażowych, należy o fakcie korekty zawiadomić Urząd Skarbowy, stosownym oznaczeniem na deklaracji VAT 7/7K, wprowadzonym w poz. 71. Zostanie wówczas dołączony do zeznania wysłanego elektronicznie (poprzez e-deklaracje) formularz VAT ZD.

Wydruku przesłanej e-deklaracji Vat 7/7K wraz załącznikiem VAT ZD można dokonać w module E-deklaracje (Opcje) – Wydruk . Korzystając z ulgi za złe długi, podatnik zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu danych kontrahenta (dłużnika), numer oraz datę faktury, datę upływu terminu płatności oraz kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.